Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

About our translator


ગુજરાતી (ગુજરાતી) ભારતમાં છઠ્ઠી સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા છે. તે વિશ્વભરમાં 60 મિલિયનથી વધુ લોકો દ્વારા પ્રથમ અને બીજી ભાષા તરીકે બોલવામાં આવે છે.

For those whose first language is not ગુજરાતી, typing and translating Gujarati to English can be difficult. There are many websites and agencies that provide online and offline translation and interpreting services. Those services can either be expensive or if it is free the quality of translation is often poor and unreliable.

While it makes sense for paying professionals to translate highly specialized subjects and official documents - there is no need to pay for translating commonly spoken words and phrases. For this our online software can be used.

Our translation software gives you high-quality translation results for FREE. This is because it uses a powerful Google translation API to instantly translate sentences between Gujarati to English. You can use our tool to translate up to 500 characters per request. But the good news is you can make unlimited requests.

While the translation result is not always 100% accurate - with a few modifications it can be pretty accurate. We have also integrated a Google Input tool which can be used to easily edit or modify the translated ગુજરાતી text. Besides, this software is evolving and improving every day and shortly we hope it can produce near to perfect translation.

We have also integrated functionality with which you can download or copy the translated text and either share them on social media or use on Word Processing software (such as Microsoft Word) for further formatting.

If you have any other suggestions on how to improve Gujarati to English, please let us know on our Facebook page.

Finally, we would appreciate it if you like and share our page with your friends and family.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate Gujarati words, sentences and phrases into corresponding English.

  For E.g.

  Typing "ગુજરાતીએ ફારસી, અરબી, અંગ્રેજી, પોર્ટુગીઝ અને ટર્કિશ જેવી બીજી ઘણી ભાષાઓમાંથી શબ્દો ઉછીના લીધા છે." in Gujarati will be converted into "Gujarati have borrowed words from many languages such as Persian, Arabic, English, Portuguese and Turkish."

  You can also use this software as a dictionary to convert Gujarati to English.

  For E.g.

  સંસ્કૃતિ (Sanskriti) meaning in English will be "Culture"
  અનન્ય (Anan'ya) meaning in Gujarati will be "Unique"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our English to Gujarati translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Gujarati and many other languages. Some of them are:

  English To GujaratiGujarati To EnglishHindi To GujaratiGujarati To HindiGujarati to MarathiGujarati to Urdu

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Gujarati typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Phrases for Travellers visiting Gujarat (ભારતના ગુજરાત પ્રદેશની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓ માટેના શબ્દસમૂહો)

Learn useful phrases to help communicate with locals, navigate and find direction, and communicating your accommodation needs and preferences with members of hotel staff.

શું તમે અંગ્રેજી બોલો છો?
(Sum tame angreji bolo cho?)
Do you speak English?
હું અંગ્રેજી સારી રીતે બોલતો નથી.
(Hum angreji sari rite bolato nathi.)
I don’t speak English well.
હું થોડું હિન્દી બોલું છું.
(Hum thodum hindi bolum chum.)
I speak a little Hindi.
તમે સમજો છો?
(Tame samajo cho?)
Do you understand?
મને સમજાતું નથી.
(Mane samajatum nathi.)
I don’t understand.
મેહરબાની કરીને ધીરે થી બોલો.
(Meharabani karine dhire thi bolo.)
Please speak slowly.
કૃપા કરીને તેને ફરીથી કહો.
(Kr̥pa karine tene pharithi kaho.)
Please say it again.
હું હોટેલ શોધી રહ્યો છું.
(Hum hotela sodhi rahyo chum.)
I am looking for the Hotel.
હું ત્યાં કેવી રીતે પહોંચી શકું?
(Hum tyam kevi rite pahon̄ci sakum?)
How can I get there?
હું એક રૂમ બુક કરવા માંગુ છું.
(Hum eka ruma buka karava mangu chum.)
I would like to book a room.
તે રાત્રિ/વ્યક્તિ દીઠ કેટલું છે?
(Te ratri/vyakti ditha ketalum che?)
How much is it per night / person?
શું હું પૈસા બદલી શકું?
(Sum hum paisa badali sakum?)
Can I change money?
હું વાઇન ખરીદવા માંગુ છું.
(Hum va'ina kharidava mangu chum.)
I would like to buy a wine.
આ કેટલું છે?
(A ketalum che?)
How much is this?
કૃપા કરી, મને રસીદ મળી શકે?
(Krpa kari, mane rasida mali sake?)
Can I have a receipt, please?
ડાબી. / અધિકાર. / સીધું.
(Dabi. / Adhikara. / Sidhum.)
Left. / Right. / Straight.
હોટેલ ક્યાં છે?
(Hotela kyam che?)
Where is a hotel?
તે રાત્રિ દીઠ કેટલું છે?
(Te ratri ditha ketalum che?)
How much is it per night?
નાસ્તો સમાવેશ થાય છે?
(Nasto samavesa thaya che?)
Is breakfast included?
કૃપા કરીને, હું એક રૂમ બુક કરવા માંગુ છું.
(Krpa karine, hum eka ruma buka karava mangu chum.)
I would like to book a room, please.
મારી પાસે 2 રાત/અઠવાડિયા માટે આરક્ષણ છે.
(Mari pase 2 rata/athavadiya mate araksana che.)
I have a reservation for 2 nights / weeks.
શું તમારી પાસે ડબલ/સિંગલ/ફેમિલી રૂમ છે?
(Sum tamari pase dabala/singala/phemili ruma che?)
Do you have a double / single / family room?
શું હું રૂમ જોઈ શકું?
(Sum hum ruma jo'i sakum?)
Can I see the room?
શું અહીં વાયરલેસ ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ છે?
(Sum ahim vayaralesa intaraneta eksesa che?)
Is there wireless internet access here?
નાસ્તો ક્યારે/ક્યાં પીરસવામાં આવે છે?
(Nasto kyare/kyam pirasavamam ave che?)
When/Where is breakfast served?
શું તમે અહીં પ્રવાસ ગોઠવો છો?
(Sum tame ahim pravasa gothavo cho?)
Do you arrange tours here?
શું મારી પાસે મારી ચાવી છે, કૃપા કરી?
(Sum mari pase mari cavi che, krpa kari?)
Could I have my key, please?
માફ કરશો, મારી ચાવી ખોવાઈ ગઈ!
(Mapha karaso, mari cavi khova'i ga'i!)
Sorry, I lost my key!
ગરમ પાણી નથી.
(Garama pani nathi.)
There is no hot water.
એર કન્ડીશનર/હીટર/પંખો કામ કરતું નથી.
(Era kandisanara/hitara/pankho kama karatum nathi.)
The air conditioner / heater / fan does not work.
ચેકઆઉટ કેટલો સમય છે?
(Ceka'a'uta ketalo samaya che?)
What time is checkout?
હું હવે જાઉં છું.
(Hum have ja'um chum.)
I am leaving now.
Useful Gujarati Phrases ...

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “Tamane maline ananda thayo“ will be transliterated into “તમને મળીને આનંદ થયો“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from Gujarati to English.

How does Gujarati to English translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from Gujarati to English.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in Gujarati and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in English.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Gujarati to English translator online.

However, you can download and install Google Translation Chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translation icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Gujarati to English translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Gujarati to English transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Gujarati to English text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Gujarati (ગુજરાતી) text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate English words, sentences and phrases into Gujarati for FREE.
Translate Hindi words, sentences and phrases into Gujarati for FREE.
Type in English, Get In Hindi. E.g. Typing Aap kasai hai? becomes आप कैसे हैं?.
Type in English, Get In Gujarati. E.g. Typing Svagata che becomes સ્વાગત છે.
Indian Currency Exchange Rates
Currency Unit Indian Rs
U. S Dollar 1 Dollar ($) 83.3428 Rs
UK Pound 1 Pound (£) 102.8929 Rs
Euro 1 Euro 88.782 Rs
Saudi Riyal 1 S. Riyal 22.2196 Rs
Bahrain Dinar 1 Dinar 221.1123 Rs
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 22.8926 Rs
Hindi alphabet chart with Hindi Vowels, Hindi Consonants & Hindi Numerals