Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

About our translator


ગુજરાતી (ગુજરાતી) ભારતમાં છઠ્ઠી સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા છે. તે વિશ્વભરમાં 60 મિલિયનથી વધુ લોકો દ્વારા પ્રથમ અને બીજી ભાષા તરીકે બોલવામાં આવે છે.

For those whose first language is not ગુજરાતી, typing and translating Gujarati to Marathi can be difficult. There are many websites and agencies that provide online and offline translation and interpreting services. Those services can either be expensive or if it is free the quality of translation is often poor and unreliable.

While it makes sense for paying professionals to translate highly specialized subjects and official documents - there is no need to pay for translating commonly spoken words and phrases. For this our online software can be used.

Our translation software gives you high-quality translation results for FREE. This is because it uses a powerful Google translation API to instantly translate sentences between Gujarati to Marathi. You can use our tool to translate up to 500 characters per request. But the good news is you can make unlimited requests.

While the translation result is not always 100% accurate - with a few modifications it can be pretty accurate. We have also integrated a Google Input tool which can be used to easily edit or modify the translated ગુજરાતી text. Besides, this software is evolving and improving every day and shortly we hope it can produce near to perfect translation.

We have also integrated functionality with which you can download or copy the translated text and either share them on social media or use on Word Processing software (such as Microsoft Word) for further formatting.

If you have any other suggestions on how to improve Gujarati to Marathi, please let us know on our Facebook page.

Finally, we would appreciate it if you like and share our page with your friends and family.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate Gujarati words, sentences and phrases into corresponding Marathi.

  For E.g.

  Typing "ગગુજરાતી ઈન્ડો-આર્યન ભાષા પરિવાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે, જ્યારે મરાઠી ઈન્ડો-યુરોપિયન ભાષા પરિવાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે." in Gujarati will be converted into "गुजराती इंडो-आर्यन भाषा कुटुंबातील आहे, तर मराठी इंडो-युरोपियन भाषा कुटुंबातील आहे."

  You can also use this software as a dictionary to convert Gujarati to Marathi.

  For E.g.

  શાણપણ (Sanapana) meaning in Marathi will be "शहाणपण (Sahanapana)"
  શ્રેષ્ઠતા (Sresthata) meaning in Gujarati will be "उत्कृष्टता (Utkrstata)"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our Marathi to Gujarati translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Gujarati and many other languages. Some of them are:

  English To GujaratiGujarati To EnglishGujarati to HindiHindi to GujaratiGujarati to Urdu

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Gujarati typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Essential Gujarati to Marathi Phrases

ભારતના ગુજરાત પ્રદેશમાં મુસાફરી કરતી વખતે ઉપયોગી ગુજરાતી શબ્દસમૂહો શીખો. આ ઉપરાંત, કોઈની હાજરી અથવા પ્રસ્થાનને શુભેચ્છા આપતી વખતે અથવા સ્વીકારતી વખતે વાતચીત શરૂ કરવા માટે સામાન્ય રીતે બોલાતા ગુજરાતી શબ્દસમૂહો.

Hello. / Hi.
નમસ્તે. / હાય.
(Namaste. / Haya.)
नमस्कार. / हाय.
(Namaskara. / Haya.)
How are you?
તમે કેમ છો?
(Tame kema cho?)
तू कसा आहेस?
(Tu kasa ahesa?)
I am fine. And you?
હું મજામા છુ. અને તમે?
(Hum majama chu. Ane tame?)
मी ठीक आहे. आणि तू?
(Mi thika ahe. Ani tu?)
What is your name?
તમારું નામ શું છે?
(Tamarum nama sum che?)
तुझं नाव काय आहे?
(Tujham nava kaya ahe?)
I am pleased to meet you.
આપને મળીને મને આનંદ થયો.
(Apane maline mane ananda thayo.)
तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला.
(Tumhala bhetuna mala ananda jhala.)
Thank you.
આભાર.
(Abhara.)
धन्यवाद.
(Dhan'yavada.)
You are welcome.
તમારું સ્વાગત છે.
(Tamarum svagata che.)
तुमचे स्वागत आहे.
(Tumace svagata ahe.)
Please.
મહેરબાની કરીને.
(Maherabani karine.)
कृपया.
(Krpaya.)
Excuse me. / Sorry.
માફ કરશો. / માફ કરશો.
(Mapha karaso. / Mapha karaso.)
मला माफ करा. / क्षमस्व.
(Mala mapha kara. / Ksamasva.)
Yes. / No.
હા. / ના.
(Ha. / Na.)
होय. / नाही.
(Hoya. / Nahi.)
Good morning.
સુપ્રભાત.
(Suprabhata.)
शुभ प्रभात.
(Subha prabhata.)
Good afternoon.
શુભ બપોર.
(Subha bopara.)
शुभ दुपार.
(Subha dupara.)
Do you speak English?
શું તમે અંગ્રેજી બોલો છો?
(Sum tame angreji bolo cho?)
तुम्ही इंग्रजी बोलता का?
(Tumhi ingraji bolata ka?)
I don’t speak English well.
હું અંગ્રેજી સારી રીતે બોલતો નથી.
(Hum angreji sari rite bolato nathi.)
मला इंग्रजी नीट येत नाही.
(Mala ingraji nita yeta nahi.)
Do you understand?
તમે સમજો છો?
(Tame samajo cho?)
समजलं का?
(Samajalam ka?)
I don’t understand.
મને સમજાતું નથી.
(Mane samajatum nathi.)
मला कळत नाही.
(Mala kalata nahi.)
Please speak slowly.
મેહરબાની કરીને ધીરે થી બોલો.
(Meharabani karine dhire thi bolo.)
कृपया हळू बोला.
(Krpaya halu bola.)
Please say it again.
કૃપા કરીને તેને ફરીથી કહો.
(Kr̥pa karine tene pharithi kaho.)
कृपया पुन्हा सांगा.
(Krpaya punha sanga.)
I am looking for the Hotel.
હું હોટેલ શોધી રહ્યો છું.
(Hum hotela sodhi rahyo chum.)
मी हॉटेल शोधत आहे.
(Mi hotela sodhata ahe.)
How can I get there?
હું ત્યાં કેવી રીતે પહોંચી શકું?
(Hum tyam kevi rite pahon̄ci sakum?)
मी तिथे कसे पोहोचू शकतो?
(Mi tithe kase pohocu sakato?)
I would like to book a room.
હું એક રૂમ બુક કરવા માંગુ છું.
(Hum eka ruma buka karava mangu chum.)
मला एक खोली बुक करायची आहे.
(Mala eka kholi buka karayaci ahe.)
How much is it per night / person?
તે રાત્રિ/વ્યક્તિ દીઠ કેટલું છે?
(Te ratri/vyakti ditha ketalum che?)
प्रति रात्र / व्यक्ती किती आहे?
(Prati ratra / vyakti kiti ahe?)
Can I change money?
શું હું પૈસા બદલી શકું?
(Sum hum paisa badali sakum?)
मी पैसे बदलू शकतो का?
(Mi paise badalu sakato ka?)
I would like to buy a wine.
હું વાઇન ખરીદવા માંગુ છું.
(Hum va'ina kharidava mangu chum.)
मला वाईन विकत घ्यायची आहे.
(Mala va'ina vikata ghyayaci ahe.)
Useful Gujarati Phrases ...

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “Vaato prem jevi che, tene maano.“ will be transliterated into “વાતો પ્રેમ જેવી છે, તેને માણો.“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from Gujarati to Marathi.

How does Gujarati to Marathi translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from Gujarati to Marathi.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in Gujarati and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in Marathi.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Gujarati to Marathi translator online.

However, you can download and install Google Translation Chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translation icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Gujarati to Marathi translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Gujarati to Marathi transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Gujarati to Marathi text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Gujarati (ગુજરાતી) text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate English words, sentences and phrases into Gujarati for FREE.
Translate Gujarati words, sentences and phrases into English for FREE.
Type in English, Get In Hindi. E.g. Typing Aap kasai hai? becomes आप कैसे हैं?.
Type in English, Get In Gujarati. E.g. Typing Svagata che becomes સ્વાગત છે.
Indian Currency Exchange Rates
Currency Unit Indian Rs
U. S Dollar 1 Dollar ($) 83.0527 Rs
UK Pound 1 Pound (£) 105.782 Rs
Euro 1 Euro 90.0949 Rs
Saudi Riyal 1 S. Riyal 22.1438 Rs
Bahrain Dinar 1 Dinar 220.6101 Rs
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 22.8073 Rs
Gujarati alphabet chart with vowels, Consonants, Numerals, & Symbols
Hindi alphabet chart with Hindi Vowels, Hindi Consonants & Hindi Numerals